Algemene voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten. 

 

Aanmelding en afspraken 
Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut in de praktijk. De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. 

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, per email of telefonisch te melden bij de behandelend ergotherapeut of administratief medewerkster. Voor niet tijdig afgezegde afspraken behouden wij ons het recht om de voor u gereserveerde tijd van de behandeling bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze tarieven bij het volgende kopje.

Wanneer u een behandeling heeft afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut. 

 

Vergoeding en declaratie 
Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken heeft met bijna alle verzekeraars contracten afgesloten. Bij uw eigen verzekeraar kunt u dit nakijken. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. 

Indien u zelf de (verdere) behandeling bekostigt, hanteren wij de volgende tarieven: 
Behandeling per kwartier: € 17,50 
Aan
huis toeslag: € 25,00 

Voor ergonomisch advies bij bedrijven worden andere tarieven gehanteerd. Vraag hiervoor een offerte aan.

 

Vertrouwelijkheid 
De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal zij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen. Zie voor verdere informatie het privacyreglement. 

 

Klachtenprocedure 
Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden: 

 1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende therapeut of een collega-therapeut. 
 2. U vraagt via de administratief medewerker een andere ergotherapeut. 

 3. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met Klachtenloket Paramedici 

Klachtenloket Paramedici 
Postbus 19207 
3501 DE Utrecht 
T 030 310 09 29 
E info@klachtenloketparamedici.nl 

 

Privacyverklaring

Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Binnen onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
 • Indien wij informatie wensen te delen met andere partijen wij u hiervoor toestemming vragen. 
 •  

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten  

Persoonsgegevens van patiënten , worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Communicatie naar zorgverzekeraars. 
 • Om u medisch goed te kunnen behandelen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ergotherapiepraktijk Emmie Voncken de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Huisarts en verwijzer;
 • Adres;
 • Medisch en sociaal noodzakelijke gegevens om tot een goede behandeling te komen. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van een beveiligde it-omgeving;
 • Een beveiligd computerprogramma voor het verwerken van uw medische gegevens. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk of mondeling toestemming voor geeft. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!